lupa
1. dub dub
2. duha duha
3. javor javor
4. mašle mašle
5. motýlek motýlek
6. otázka otázka
7. otazník otazník
8. rozkaz rozkaz
9. trojtečka trojtečka
10. ulita ulita
11. vykřičník vykřičník
12. výpustka výpustka